Zawartość projektu gotowego od COOL Houses:

Zgodnie z aktualnym prawem budowlanym, kompletna dokumentacja projektowa musi składać się z trzech egzemplarzy projektu architektoniczno-budowlanego oraz trzech egzemplarzy projektu technicznego. Nowe przepisy wprowadzone w 2021 roku, zmniejszyły liczbę egzemplarzy wymaganych w porównaniu do poprzedniej formy dokumentacji, która wymagała czterech egzemplarzy projektu architektoniczno-budowlanego. Dzięki temu zmniejszeniu ilości papierowej pracy, proces projektowania i budowania staje się bardziej COOL i przyjazny dla środowiska.

Projekt budowlany składa się z kilku części, w tym projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego, projektu zagospodarowania działki oraz opinii i uzgodnień. To właśnie projekt architektoniczno-budowlany jest podstawą do wydania Decyzji o pozwoleniu na budowę. Jednak aby projekt mógł zostać zrealizowany, musi być dostosowany przez osobę adaptującą do specyficznych warunków lokalizacji, a także do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) lub zapisów decyzji o warunkach zabudowy terenu (WZ).

a. Projekt architektoniczno-budowlany

 • Dokumentacja techniczna projektu, zawierająca opis funkcjonalny, powierzchnie i technologie zastosowane w budynku, wraz z zaleceniami dotyczącymi wykończenia budynku.
 • Rzuty fundamentów i kondygnacji użytkowych, przedstawiające ławy i ściany fundamentowe, głębokości posadowienia, osie budynku, pomieszczenia i przegrody, okna i drzwi oraz przykładową aranżację wnętrz.
 • Rzut dachu i więźby, z dokładnymi wymiarami i rozmieszczeniem elementów konstrukcyjnych, połaci dachowych, kątami nachylenia połaci, odwodnieniem, okapami i wysokościami charakterystycznych elementów.
 • Przekroje budynku po pionowym przecięciu w charakterystycznych miejscach, prezentujące wszystkie wymiary pionowe budynku, elementy konstrukcji, warstwy przegród i komunikację pionową.
 • Widok czterech elewacji budynku ukazujący jego fasady z odpowiednim opisem materiałowym.
 • Zestawienie stolarki okiennej oraz drzwiowej
 • Projekt wentylacji mechanicznej

b. Projekt techniczny

I. Projekt konstrukcji

 • Ta część dokumentacji zawiera pełny opis techniczny i obliczenia statyczne, które uwzględniają siły działające na konstrukcję oraz wymagania dotyczące materiałów konstrukcyjnych.
 • Rysunki techniczne przedstawiające rozwiązania konstrukcyjne w skali 1:100, pokazujące sposób wykonania poszczególnych elementów konstrukcyjnych, takich jak słupy, belki, podpory, itp.
 • Dokładne zestawienie stali, które musi zostać użyte do zbudowania konstrukcji, w tym ilości i rozmiarów poszczególnych elementów.
 • Rysunki wykonawcze przedstawiające elementy i detale konstrukcyjne w skali 1:20 lub 1:25, które są niezbędne dla wykonawców, aby dokładnie wykonać konstrukcję zgodnie z projektem, aby Wasz dom pozostał COOL również pod względem konstrukcyjnym!

II. Projekt instalacji sanitarnych

 • Ta część dokumentacji zawiera pełny opis techniczny instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, instalacji gazowej
 • Obliczenia instalacyjne
 • Rysunki techniczne rozwiązań instalacyjnych 
 • Rysunki wszystkich elementów instalacji, ich rozmieszczenie w budynku, rzuty i rozwinięcia (dla każdej instalacji odrębne) w skali 1:100.
 • Projekt ogrzewania podłogowego
 • Projekt pompy ciepła

III. Projekt instalacji elektrycznej

Ta część dokumentacji zawiera szczegółowy opis techniczny instalacji elektrycznej i odgromowej, w tym schemat ideowy i rysunki techniczne elementów instalacji na rzutach w skali 1:100. Dzięki niemu z łatwością można wykonać instalację elektryczną w budynku, zapewniając bezpieczne i efektywne korzystanie z energii elektrycznej. Warto zwrócić uwagę, że poza standardową instalacją elektryczną, można rozszerzyć pakiet o inteligentne zarządzanie budynkiem, co pozwoli na jeszcze większe usprawnienie użytkowania budynku i jego eksploatację. W ten sposób dom może być bardziej COOL i nowoczesny.

IV. Charakterystyka energetyczna

Szacunkowa projektowana charakterystyka energetyczna z analizą porównawczą to zestaw danych i wskaźników, które określają zapotrzebowanie budynku na energię potrzebną do ogrzania budynku, ciepłej wody, a także wentylacji i klimatyzacji, co sprawia, że budynek staje się bardziej COOL. Analiza porównawcza umożliwia ocenę możliwości zastosowania alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię, w celu oszacowania rocznego zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków. Projekt uwzględnia wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej, tj. konwencjonalnego i alternatywnego, a także obliczenia optymalizująco-porównawcze oraz wyniki analizy porównawczej. 

c. Jeżeli chcesz, aby Twój dom był bardziej COOL możemy dodatkowo wykonać:

 • Projekt klimatyzacji
 • Projekt instalacji solarnej
 • Projekt instalacji fotowoltaicznej
 • Projekt instalacji teletechnicznych
 • Projekt instalacji inteligentny dom *
 • Projekt instalacji odkurzacza centralnego *
 • Projekt szamba
 • Projekt przydomowej oczyszczalni ścieków
 • Projekty przyłączy
 • Uzyskanie opinii przyłączeniowych
 • Uzgodnienie zjazdu
 • Odrolnienie działki
 • Projekt ogrodzenia
 • Projekt zewnętrznej iluminacji świetlnej
 • Projekt płyty fundamentowej
 • Projekt wewnętrznej instalacji gazu
 • Projekt wnętrz