Porady projektowe

Wszystko na temat odległości budynku od granicy z działką.

Aby ustalić odległość między budynkiem a granicą działki, potrzebne są dokładne informacje na temat parametrów działki oraz precyzyjne określenie położenia linii granicznej. Te informacje można uzyskać poprzez wgląd do rejestru gruntów, który prowadzi lokalny wydział geodezji. Wpisy w rejestrze są stale aktualizowane i ogólnie dostępne.

Nie zawsze granica działki jest oznaczona przez ogrodzenie – może to mieć miejsce tylko wtedy, gdy wszyscy zainteresowani sąsiedzi wyrazili na to zgodę. W innym przypadku, ogrodzenie może znajdować się wyłącznie na terenie właściciela działki. Jednakże granica działki powinna być oznaczona w terenie poprzez graniczniki, czyli specjalne znaki graniczne.

W sytuacji, gdy granica działki jest przedmiotem sporu między nami a sąsiadem, możemy zdecydować się na przeprowadzenie tzw. rozgraniczenia, czyli ustalenie dokładnego przebiegu linii granicznych. Rozgraniczenie polega na oznaczeniu granic na działce i sporządzeniu odpowiedniej dokumentacji. Przebieg granic ustala wykwalifikowany geodeta, który analizuje istniejące znaki graniczne, mapy oraz dokumenty. Nowe granice ustalone przez geodetę są potwierdzane przez strony za pomocą zgodnych oświadczeń.

Jeżeli nie jesteśmy w stanie dojść do porozumienia z sąsiadem, decyzję o rozgraniczeniu podejmuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. W przypadku, gdy któraś ze stron nie będzie się zgadzać z decyzją, istnieje możliwość odwołania się do sądu.

Warto zaznaczyć, że granica działki może być sporna nie tylko w przypadku braku porozumienia między sąsiadami, ale również w przypadku braku jednoznacznych oznaczeń granicznych na terenie działki. Dlatego ważne jest, aby regularnie sprawdzać stan oznaczeń granicznych.

Jaka jest minimalna odległość budynku od granicy działki?

Ile metrów od granicy działki można budować? Opcje są dwie:

  • 4 m– w przypadku budynku zwróconego ścianą z oknami lub drzwiami w stronę tej granicy;
  • 3 m– w przypadku budynku zwróconego ścianą bez okien i drzwi w stronę tej granicy.

Są jednak kolejne opcje:

Zgodnie z nowymi przepisami, możliwe jest wybudowanie budynku w odległości 1,5 metra od granicy działki, pod warunkiem, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza taką możliwość, a budynek jest zwrócony w stronę granicy ścianą bez drzwi i okien. W takim przypadku nie ma potrzeby uzyskiwania zgody na odstępstwo.

Jednakże, jeśli planujemy wybudować dom, którego ściana zwrócona w stronę granicy będzie zawierała okna lub drzwi, to konieczne jest uzyskanie zgody na odstępstwo. W takiej sytuacji, budowa w odległości 1,5 metra od granicy działki jest możliwa tylko po uzyskaniu takiej zgody.

Warto także zaznaczyć, że rozporządzenie zawiera dodatkowy przepis dotyczący budowy domów w odległości 150 cm od granicy działki. Zgodnie z tym przepisem, taka lokalizacja jest możliwa tylko w przypadku zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej na działkach o szerokości do 16 metrów, pod warunkiem, że budynek jest zwrócony w stronę granicy ścianą bez drzwi i okien.

Ważne jest, aby pamiętać, że wymienione wyżej przepisy dotyczące odległości budynków od granicy działki obowiązują tylko wtedy, gdy wszystkie inne wymagania związane z bezpieczeństwem pożarowym, odległością między budynkami, odległością od lasu, naturalnym oświetleniem itp. są również spełnione. Dlatego przed rozpoczęciem planowania budowy zawsze warto zapoznać się z przepisami dotyczącymi warunków technicznych i usytuowania budynków, ponieważ przepisy budowlane są często aktualizowane.